Photographer: Jem

Make-up & Hair: Cicie

Models: Eric & Chloe